این سایت به دلیل رعایت نکردن قوانین پرشین گیگ معلق شده است.

پرشین گیگ به خطوط قرمز خود پایبند است و اجازه نخواهد داد استفاده نامناسب تعدادی از کاربران فعالیت دیگر کاربران را تحت تأثیر منفی قرار دهد.